Haldex bokslutskommuniké 2014
Dagens Industri
112 (128) MSEK av de totala engångskostnaderna är hänförliga till omstruktureringsprogrammet. Under november ... Denna summa ersätter den tidigare bedömning på 35 MSEK som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela summan ...